Rozwód Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA - POMOC W SPRAWIE O ROZWÓD

Rozwód Toruń - pomoc prawna
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod

 

Nasza specjalizacja


Sprawy rodzinne, o rozwód i separację
Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach:
• o zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, podwyższenie alimentów
• o rozwód i separację
• o podział majątku wspólnego małżonków
• o ubezwłasnowolnienie
• związanych z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi
• o unieważnienie uznania dziecka
• o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
a ponadto świadczymy:
• kompleksowe doradztwo w zakresie majątkowych umów małżeńskich (rozdzielność)
• sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych i innych niezbędnych pism

Nieruchomości, własność lokali, najem i eksmisja
Doradztwo w tym zakresie obejmuje:
• wszelkie zagadnienia dotyczące wspólnot mieszkaniowych
• zagadnienia nabywania i zbywania nieruchomości (umowy przedwstępne i akty notarialne)
• analizę i regulowanie stanu prawnego nieruchomości
• analizę i opracowywanie umów najmu, dzierżawy, służebności przesyłu
• zagadnienia nabywania i zbywania lokali w TBS
• wszelkie sprawy dotyczące najemców lokali mieszkalnych i użytkowych
• obsługę prawną wspólnot mieszkaniowych
• zarządzanie i administrację nieruchomościami
Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach o:
• naruszenie posiadania
• uchylenie uchwał wspólnoty mieszkaniowej
• eksmisję
• zapłatę zaległego czynszu i opłat eksploatacyjnych za lokale
• wstąpienie w stosunek najmu
• zasiedzenie nieruchomości
• zniesienie współwłasności nieruchomości, podział nieruchomości
• ustanowienie służebności przesyłu (przewody wysokiego napięcia nad gruntem, studzienki, stacje transformatorowe, skrzynki telekomunikacyjne, rozdzielnie na gruncie stanowiącym prywatną własność)
• ustanowienie drogi koniecznej
W tym zakresie sporządzamy pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia, kasacje i inne niezbędne pisma.

Sprawy spadkowe
Pomoc prawna i reprezentowanie w sprawach:
• o stwierdzenie nabycia spadku
• o dział spadku
• o unieważnienie testamentu
• o zachowek
• oświadczeń o przyjęciu lub odrzuceniu spadku
• podatku od spadków i darowizn
W tym zakresie sporządzamy pisma procesowe, wnioski dowodowe, apelacje, zażalenia, skargi kasacyjne i inne niezbędne pisma.

Sprawy karne
• pomoc prawna i reprezentowanie przed organami tj. Policją i Prokuraturą
• obrona w postępowaniu sądowym
• udział w charakterze obrońcy, pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego
• sporządzanie pism procesowych, wniosków dowodowych, apelacji, zażaleń, kasacji i innych niezbędnych pism
• pomoc w sprawach o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności
• pomoc w sprawach o wydanie wyroku łącznego
• pomoc w sprawach o uchylenie dozoru kuratora, dozoru Policji i innych środków
• sporządzanie skarg do Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministra Sprawiedliwości
• reprezentowanie w sprawach przestępstw karno-skarbowych

Dochodzenie odszkodowań
• za błędy w sztuce lekarskiej
• z wypadków komunikacyjnych oraz wypadków przy pracy
• z tytułu utraty (śmierci) osób najbliższych
• za szkody wyrządzone na nieruchomości prywatnej
• zadośćuczynień za doznaną krzywdę
• renty odszkodowawczej z tytułu utraconych dochodów

Świadczymy pomoc prawną w sprawach:
• o ochronę dóbr osobistych
• dotyczących umowy darowizny i odwołania darowizny
• o uznanie umowy za bezskuteczną
• o ustalenie prawa własności
• o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego
• zawarcia ugody, prowadzimy mediację

 

 

 
Copyright 2004 - 2018 www.naszprawnik.pl   Mecenasi.pl