Rozwód Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA - POMOC W SPRAWIE O ROZWÓD

Rozwód Toruń - pomoc prawna
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
Inne informacje
menu rozwod

 

Sprawy o rozwód


Jeśli chciałbyś wiedzieć jak wygląda postępowanie sądowe w sprawie o rozwód, zapoznaj się z poniższymi informacjami.

Sąd przyjmie sprawę do rozpoznania, jeśli jedno z małżonków złoży w sądzie pozew o rozwód i pozew ten będzie sporządzony prawidłowo, bez braków formalnych, a ponadto wniesiona zostanie opłata w wysokości 600 zł. Gdy pozew jest wniesiony przedwcześnie, sąd może zawiesić postępowanie w sprawie lub nawet oddalić powództwo.

Tak więc już na etapie planowania wniesienia pozwu o rozwód ważne jest przygotowanie strony do zainicjowania sprawy. Ewentualne zaniedbania lub niewiedza mogą spowodować wymierne i nieodwracalne skutki, które przesądzą o wyniku sprawy.

Po zarejestrowaniu sprawy tj. nadaniu jej sygnatury i przydzieleniu jej jednemu z sędziów, sąd wyznaczy pierwszy termin rozprawy. Czas oczekiwania na taki termin jest różny w zależności od tego, w jak dużej miejscowości sąd się znajduje. W mniejszych miastach okres oczekiwania jest krótszy. Przykładowo dla Sądu Okręgowego w Toruniu przecięnty czas oczekiwania wynosi około 2 - 3 miesięcy. Choć zależy to także od tego z jakim przewidywanym przebiegiem sprawy mamy do czynienia, a wynika to z informacji zamieszczonych w pozwie.

Na termin rozprawy powinni stawić się oboje małżonkowie, by sąd mógł uzyskać informacje, jakie jest stanowisko stron i ocenić kierunek postępowania. Na termin tej rozprawy strona może nie stawić się, gdy jest reprezentowana przez adwokata, ponieważ może on uczestniczyć w rozprawie zastępując stronę i przedstawiając jej stanowisko oraz formułując odpowiednie wnioski.

Występowanie pełnomocnika ułatwia sprawę także dlatego, że to do pełnomocnika sąd wysyła wszelką korespondencję dotyczącą sprawy. Sprawuje on więc pieczę nad przebiegiem sprawy, pilnuje także, by terminy wyznaczane przez sąd były zachowane, szczególnie jeśli chodzi o terminy zakreślane na wniesienie wniosków dowodowych.

Po pierwszej rozprawie każda ze stron dowiaduje się jakie jest stanowisko strony przeciwnej, a tym samym, czego można spodziewać się na dalszym etapie postępowania.

W dalszym toku postępowania sąd przeprowadza postępowanie dowodowe tj. przesłuchuje świadków, przeprowadza dowody z dokumentów, może dopuszczać dowody z opinii np. Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego. Od przebiegu postępowania dowodowego i jego wyników zależy ostateczny werdykt, jaki zapadnie w sprawie w postaci wyroku orzekającego rozwód bądź oddalającego powództwo.

Od wyroku przysługuje odwołanie w postaci apelacji do Sądu Apelacyjnego nadrzędnego nad sądem I instancji. Apelacja taka także podlega opłacie w wysokości 600 zł. Sąd II instancji weryfikuje, czy w sprawie nie doszło do naruszeń prawa bądź procedury w toku trwania procesu. Rozprawa odwoławcza trwa zazwyczaj nie dłużej niż godzinę, często znacznie krócej. Sprawę analizuje trzech sędziów, po czym zapada ostateczny wyrok w sprawie, od którego nie ma już odwołania.

Jeżeli w I instancji nie korzystałeś z pomocy prawnika to w postępowaniu przed sądem II instancji stanowczo powinieneś takiej pomocy zasięgnąć. W sądach apelacyjnych zasiadają najlepsi merytorycznie sędziowie, obowiązuje tam wysoka kultura prawna i osobista oraz wysoki poziom wiedzy, szczególnie jeśli chodzi o dotychczasowe orzecznictwo dotyczące konkretnego zagadnienia. Występowanie przed sądem II instancji samodzielnie jest wysoce ryzykowne i nieodpowiedzialne. Na tym etapie sąd nie przeprowadza już w zasadzie postępowania dowodowego a jedynie dokonuje analizy zarzutów podniesionych w apelacji i poczynionych w tym zakresie ustaleń sądu I instancji. Stąd też samodzielnie nie będziesz w stanie wykorzystać dość rygorystycznie ograniczonych możliwości jakie ma strona w postępowaniu w II instancji.

Zastanów się więc dwa razy i weź pod uwagę fakt, że większość osób, które zdecydowały się samodzielnie występować przed sądem ponoszą tego konsekwencje przez wiele lat, gdyż po prawomocnym wyroku są one nieodwracalne.

 

 

 
Copyright 2004 - 2018 www.naszprawnik.pl   Mecenasi.pl