Rozwód Toruń

KANCELARIA ADWOKACKA - POMOC W SPRAWIE O ROZWÓD

Rozwód Toruń - pomoc prawna
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod
menu rozwod

 

Wina za rozkład pożycia małżeńskiego


Przeważająca większość wyroków w sprawie o rozwód zapada bez orzekania o winie małżonków co oznacza, że według ustaleń sądu doszło do rozkładu pożycia ale żaden z małżonków nie ponosi winy za ten stan rzeczy. Dochodzi do tego, gdy małżonkowie nie mogli już porozumieć się w ważnych dla rodziny sprawach, nie mają już wspólnych zainteresowań, pasji, wspólnych znajomych, nie prowadzą wspólnie gospodarstwa domowego, zaprzestali wspólnego pożycia.

Winę za rozkład pożycia małżeńskiego ponieść może małżonek, który dopuścił się w trakcie trwania małżeństwa jakichś rażąco nagannych zachowań tj. zdrada, nadużywanie alkoholu, nadużywanie innych używek lub środków narkotycznych, przestępstwo na szkodę drugiego małżonka lub wspólnych dzieci.

Orzeczenie o rozwodzie może także zapaść z winy obojga stron tj. gdy sąd dojdzie do przekonania, że oboje małżonkowie przyczynili się swoim zachowaniem do rozpadu małżeństwa.

Decyzja o tym, czy wnosić o orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie lub też, jeśli uzasadnia to sytuacja, rozwodu z winy małżonka jest jedną z ważniejszych, jakie trzeba podjąć już przed wniesieniem pozwu do sądu. Wniosek ten nadaje bowiem kierunek postępowaniu i od wniosku tego zależy, jakich wniosków dowodowych strona wnosząca będzie musiała użyć, by wykazać winę. Późniejsza zmiana stanowiska może rodzić skutki dla osoby składającej wciąż inne, sprzeczne ze sobą wnioski.

Nie da się ukryć, że orzeczenie winy drugiego małżonka, wtedy gdy faktycznie swoim postępowaniem wyrządził on krzywdę współmałżonkowi lub dzieciom, ma cechy "wymierzenia sprawiedliwości". Ponadto niesie za sobą skutki. Może mieć bowiem wpływ na wynik innych postępowań sądowych oraz otwiera możliwość dochodzenia od byłego małżonka (uznanego za winnego) roszczeń alimentacyjnych. Wyłącznie winny zaś nie ma prawa do otrzymania alimentów, nawet gdyby przymierał głodem.

Często zdarza się, że sędziowie w sprawach rozwodowych sugerują, by małżonkowie odstąpili od orzekania o winie, uzasadniając że będzie to negatywnie oddziaływać na przyszłe relacje stron oraz że będzie to niepotrzebnie narażało strony, jak i innych członków rodziny, na silny stres i emocje. W większości przypadków ustalanie winy jest faktycznie bezcelowe i wynika głównie z wrogiego nastawienia małżonków do siebie.

Jednakże trzeba pamiętać, że nie zawsze takie podejście będzie słuszne, gdyż często zdarza się, że małżonek wyłącznie winny nie zaprzecza, że np. dopuścił się zdrady, jednakże mimo to dąży za wszelką cenę do uniknięcia odpowiedzialności i skłania do odstąpienia od orzekania o winie.

Trzeba sobie zdać sprawę jaki skutek w takiej sytuacji będzie miało orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie. Jak takie rozstrzygnięcie sądu będzie odbierane przez pozostałych członków rodziny. Może ono bowiem nie poprawić wcale relacji pomiędzy byłymi małżonkami lub innymi członkami rodziny, kształtować dalsze relacje w poczuciu krzywdy i zakłamania. Takie rozstrzygnięcie sądu w stosunku do rodzica wyłącznie winnego, który skrzywdził i rozbił rodzinę może mieć negatywne skutki wychowawcze dla dzieci, lub nawet już pełnoletnich dzieci stron. Nabiorą one bowiem przekonania, że w życiu nie warto być uczciwym i wiernym. O tym bardzo często sędziowie zapominają, kierując się wyłącznie ekonomiką procesową.

Wybór właściwej opcji prowadzenia postępowania, taktyki i strategii ułatwi na pewno kontakt z adwokatem, który ma doświadczenie zdobyte w setkach tego rodzaju postępowań, znającego meandry wciąż zmieniających się przepisów, który, co ważne, będzie umiał spojrzeć na sprawę znacznie szerzej, dostrzegając wszelkie zagrożenia, jakie mogą czekać w toku postępowania o rozwód.

Samodzielnie nie będziesz w stanie ocenić zagrożeń i wybrać być może tej jednej właściwej drogi postępowania.

 

 

 
Copyright 2004 - 2018 www.naszprawnik.pl   Mecenasi.pl